Prezidente PN, Dr. Adérito Hugo da Costa da-dália hela ho jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, kuarta meiudia ohin. Imajen Ajénsia TATOLI/Xisto Freitas

DILI (TATOLI)–Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Adérito Hugo da Costa hala’o enkontru dala ikus ho Xefi Estadu Francisco Guterres Lú Olo, hodi aprezenta ba Prezidente Repúblika atividade Parlamentu ninian iha Terseira Lejizlatura ne’ebé maka lejizlasaun balun iha ona progresu nia laran.

Dekretu Lei Parlamentu haat  ne’ebé iha progresu nia laran no atu aprezenta ba  Prezidente Repúblika hodi promulga maka hanesan Dekretu Parlamentár ba Lei Podér Lokál Desentralizasaun Administrativu, Dekretu Lei Eleisaun Munisipál, konfirmasaun Dekretu Parlamentár Lei Investimentu Privadu ne’ebé maka Prezidente halo veta polítika iha fulan hirak liu-ba, Dekretu Lei Remunerator ba juis sira, prokuradór no defensór públiku.

“Ami haruka ona lei hirak ne’e mai iha Prezidente Repúblika atu toma desizaun tuir kompeténsia,” Hugo dehan ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru-Pité, Dili, kuarta ne’e, hafoin sorumutu ho Prezidente Repúblika.

Aleinde ne’e, nia informa, nia mós aprezenta ba Prezidente Repúblika kona-ba tomada pose ba Kuarta Lejizlatura iha semana oin (21/8).

“Horisehik, ami hasai ona konvite ba partidu lima ne’ebé hetan asentu iha Parlamentu Nasionál nune’e iha Kuarta loro kraik ne’e hala’o enkontru tékniku para bele halo preparasaun tékniku sira ba primeira sesaun plenária iha loron 21 Agostu,” nia haklaken.

Iha biban ne’e, Prezidente Repúblika Lú Olo apresia tebe-tebes ba atividade sira ne’ebé Prezidente PN aprezenta tanba prosesu ida ne’e importante tebe-tebes ne’ebé rezulta funsionamentu normál Parlamentu ninian no rezulta mós estabilidade governativa ba futuru governu foun ne’ebé sei harii iha tempu badak.

(Jornalista: Xisto Freitas)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here