Esmenio Martins da Silva Esmenio ko'alia ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru-Pité, Dili, Tersa ne'e, hafoin enkontru ho Xefi Estadu Lú Olo.

DILI (TATOLI)–Sekretáriu Ezekutivu Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu (FDCH), Isménio Martins da Silva hala’o enkontru ho Prezidente Repúblika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo hodi aprezenta ba Prezidente Repúblika kona-bá natureza serbisu Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu ba rekursu umanu iha rai laran.

“Prezidenti Repúblika orienta Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu atu serbisu hamutuk ho lines ministries para ko’alia kona-ba bolsu estudu karik, tenke haree ba kualidade universidade nune’e bele hasa’e kualifikasaun estudante sira iha rai li’ur,” Isménio haktuir lia hirak ne’e ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru-Pité, Dili, Tersa ne’e, hafoin enkontru ho Xefi Estadu Lú Olo.

Iha sira nia aprezentasaun ne’e, nia relata, sira simu orientasaun serbisu hahú hosi Primeiru Ministru to’o iha Ministru Planeamentu Estratéjiku hetan rezultadu pozitivu tanba bolseiru mil itál maka graduada ona.

Nia hatutan Prezidente Repúblika mós hakarak hatene orsamentu Prezidénsia Repúblika ninian ne’ebé maka iha Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu liu-liu atu haree ba pedidu individuál sira tama iha Gabinete Prezidénsia Repúblika nune’e bele fó oportunidade ba joven feto no mane hodi hasa’e sira nia koñesimentu iha nivel akadémiku no parte skill sira.

“Ami mai aprezenta situasaun ida ne’e katak orsamentu ne’ebé maka iha Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu ba iha Orsamentu Jerál Estadu 2017 ninian, iha duni orsamentu disponível ne’ebé aloka ba iha Gabinete Prezidénsia Repúblika atu hatán estudante sira feto no mane ne’ebé hatama pedidu estudu,” Isménio esklarese.

(Jornalista: Xisto Freitas)

(Editór : Manuel Pinto)

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here