Xefe Unidade Misaun no Reprezentante Estadu, João Goncalves.

DILI, (TATOLI) – Kooperasaun Triángulu iha dezenvolvimentu ekonómiku sub-rejionál integradu entre Timor-Leste, Indonézia no Austrália iha vantajen boot hamenus kiak.

Xefe Unidade Misaun no Reprezentante Estadu, João Mendes Gonçalves hatete vizaun boot ne’ebé mak TL iha atu mak sai sentru lojístiku no indústria transformadora.

TL iha vantajen ne’ebé Indonézia no Austrália laiha, tanba TL asesu ba merkadu livre ne’ebé bele kria insentivu ba investór sira mai investe no halo produsaun.

Bainhira ida ne’e akontese, TL sei hetan benefísiu husi kreximentu ekonómiku, kampu serbisu barak iha rai-laran no aumenta rendimentu ba kofre Estadu, liuliu hamenus ki’ak iha rai-laran.

“Ha’u fiar katak planu ida ne’e sei fó benifísiu boot ba ita-nia rai”, hatete nia, ohin.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here