Prezidente Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Adérito Hugo da Costa informa PN nia programa iha mandatu ikus lejislatura datoluk nian mak presiza finaliza lejislasaun sira iha setór justisa ne’ebé mak sei iha lei rua iha faze diskusaun no aprovasaun iha espesialidade nian.

“Agora to’o de’it ona nivel aprovasaun finál globál, tan ne’e mak aserta hela ba última plenária terseira lejislatura iha segunda-feira agora para atu aprova tiha proposta lei rua iha setór justisa nian hotu, sira bolu re-monitoring ba juiz, prokuradór, defensór sira hotu”, Adérito hatete iha PN, ohin.

Nune’e iha segunda, semana oin mak halo ajenda ba ida ne’e nomós atu halo tan eleisaun ba membru Komisaun Funsaun Públika (KFP) ida ne’ebé mak atu troka tanba daudaun ne’e mamuk hela.

“Membru ne’e indika tiha  husi Prezidente Repúblika ba sai embaixadora, na realidade mandatu ne’e sei hotu iha 2020 entaun presiza Parlamentu eleje tan ida tanba uluk ne’e ba kompozisaun Komisaun Funsaun Públika, Parlamentu indika membru na’in-rua, hili husi públiku entaun husi rua ne’e ida mak sai tiha embaixadora”.

Nune’e korrepondénsia husi KFP husu atu bele kompleta fali nune’e PN tenke finaliza tiha ida ne’e ida semana oin.

“Anúnsiu ba hotu ona bankada sira atu aprezenta kandidatu, balun tama ona no balun seidauk no hein katak to’o aban ne’e bankada sira hotu hatama ona kandidatu no segunda bele halo ona eleisaun ba membru ida Komisaun Funsaun Públika husi Parlamentu Nasionál”.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here