Deputadu, Adérito Hugo da Costa.

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Adérito Hugo da Costa informa tomada pose ba deputadu sira iha lejislatura dahaat (2017 to’o 2022) aserta ona iha loron 21 agostu 2017.

“Tan ne’e mak ami tau tiha iha dia 21, primeiru sesaun plenária ba kuarta lejislatura nian no ao mesmo tempu enserramentu terseira lejislatura nian”, hatutan Adérito iha PN hafoin enkontru ho reprezentante bankada hodi diskute preparasaun ba tomada pose.

Prezidente haktuir, depois Tribunál Rekursu hasai rezultadu no anúnsia iha jornál repúblika iha loron 1 agostu ne’ebé tuir loloos públika iha loron 7 maibé adianta sedu iha loron 1 agostu, nune’e sura loron 15 husi dia 1 ne’e mosu iha loron 16 tanba konta loron úteis, loron serbisu nian iha segunda-sesta entaun loron 15 ne’e monu iha 21 agostu.

Alinde halo diskusaun tékniku nian para sesaun la’o antes tomada pose tenke iha sesaun verifikasaun estatutu deputadu eleitu.

“Karik iha inkompatibilidade ruma, kestaun tékniku ruma ne’ebé hatudu inkompatibilidade ba deputadu eleitu sira ne’e entaun regra sira ne’e mak ami diskute para depois koordena ho partidu lima ne’ebé asentu iha kuarta lejislatura nian atu komesa semana oin halo preparasaun tékniku. Parlamentu sei konvida bankada lima iha kuarta lejislatura nian  atu halo briefing antes dia 21 agostu ba tomada posse nian”.

Diskusaun seluk mak regra sobre estatutu deputadu sira-nian, bainhira deputadu eleitu atuál hanesan membru Governu oinsá ninian regra halo substituisaun.

“Halo diskusaun mós depois deputadu foun sira tomada pose sei tama ba faze atu lori sira integra ba deputadu sira-nian kna’ar saida, koñesimentu ho regra regimentais, estatutu deputadu ho kestaun sira seluk no sei lori oradór sira peritu internasionál no nasionál iha kontestu papél no kna’ar deputadu nian atu halo iha mandatu ida ne’e”.

Benvindu ba deputadu foun sira sei la’o durante loron haat hahú iha 4 to’o 8 setembru. Sekretariadu PN prepara hela programa iha inísiu semana dahuluk fulan-setembru nian depois tomada pose.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here