Presidenti Partidu CNRT Xanana Gusmao rei Inan Feton ida wainhira partisipa iha kampanha Partidu CNRT nian iha area Maumeta, Municipio Liquica, Kuarta 28 Juinu 2017. Timor Leste sei halao eleisaun Parlamentar iha 22 Juilu 2017.Foto TATOLI/ANTONIO GONCALVES

DILI (TATOLI)—Konfrensia Nasionál Partidu Kongresu Nasionál Rekonstruksaun Timor-Leste (CNRT) iha loron da-ikus, Ohin, Domingu (06/08) hasai ona rezolusaun ida hodi suspende demisaun Prezidente Partidu Kay Rala Xanana Gusmão hosi nia kargu no husu atu Xanana kontinua exerse funsaun nu’udar Prezidente ba Partidu CNRT.

“CNRT, la simu pedidu Prezidente Partidu CNRT Kay Rala Xanana Gusmão atu husik knaar nu’udar prezidente partidu CNRT. Ohin, ami hasai ona rezolusaun ida hodi suspende pedidu demisaun Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão nian,” Esplika fontes TATOLI iha konfrensia nasionál CNRT, foin lalais ne’e.

Kontiudu hosi rezolusaun ne’e suspende pedidu dimisaun Kaya Rala Xanana Gusmão nu’udar Prezidente Partidu CNRT, no autoriza Kay Rala Xanana Gusmao, atu kontinua exerse funsaun nu’udar Prezidente Partidu CNRT “sem Plenos Poderes” to’o kongreso tuir mai, haktuir rezolusaun no 2 ne’ebé hasai husi konfrensia nasionál partidu CNRT.

Parente diskusaun kongresista sira husu ba Xanana Gusmão atu dada hikas ninia liafuan ne’ebé hatete “Demite An” hosi kargu Prezidente ba Partidu CNRT ne’ebé fó sai iha loron dahuluk konfrensia nian (Sesta-red).

Maibé Xanana Gusmao hatan, katak, nia sei la dada liafuan ne’ebé nia hasai atu “demite” husi ninia Knaar nu’udar Prezidente Partidu, maibé se dezisaun hotu-hotu iha partidu nia liman.

“Atu dada ha’u nia liafuan, Ha’u sei la dada, maibé partidu nia dezisaun ha’u simu,” Xanana hato’o hodi justifika nia fiel ba CNRT.

Entertantu rezultadu konfrensia CNRT durante loron tolu hasai rezolusaun hamutuk tolu, rezolusaun ida CNRT sai nudar opozisaun iha formasaun VII governo, rezolusaun daruak, suspende pedidu Prezidente Partidu ninia dimisaun,  no rezolusaun datoluk, auditoria ba programa no finanseiru partidu CNRT.

(@tatoli.tl)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here