Primeiru Ministru akompaña hosi ministru koordenadór sira iha lansamentu livru retratu mandatu governu 2015 to'o 2017 iha salaun MNEK, Praia dos Queqeros Dili. Foto Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, (TATOLI) – Primeiru Mministru, Rui Maria de Araújo rekonese durante ninia mandatu sestu governu konstitusionál hosi 2015 to’o 2017, buat barak mak governu hala’o ona no buat barak mós seidauk halo, tanba ne’e presiza nafatin kontribuisaun.

“Konstrusaun nasaun nian mak prosesu ida kontinu no nia presiza ita hotu nia kontribuisaun”, hateten xefe governu iha nia intervensaun durante lansamentu retratu mandatu sestu governu konstitusionál iha salaun Ministériu Negosiu Estranjeiru no Koperasaun (MNEK), Praia dos Coqueiros, Dili, ohin.

Dezenvolvimentu sustentável ezije atu labele iha ema ida mak hamriik iha li’ur no tanba ne’e labele hamamar ba kompromisiu iha hala’o progresu ba Nasaun.

“Rezultadu prinsipál ne’ebé mak ita hetan ona durante governasaun sestu governu konstitusionál nian. Ida ne’e fó ba ita orgullu boot tebes”, hatete.

Durante tinan rua ho balun, governu serbisu makaas ho rigor no prezervansa kaer metin dame no seguransa ba povu, hamosu kondisaun moris nian ne’ ebé mak di’ak liu hodi harii infrastrutura bázika sira.

Nune’e mós, tau-matan ba rekursu úmanu, nune’e hakbiit diversifikasaun ekonomia hodi kontinua prosesu dezenvolvimentu.

Ho governu uluk ne’ebé hahú nanis ona, governu kompromete atu hadi’a di’ak liutan no fó ba sidadaun hotu prestasaun servisu ho kualidade ida di’ak liu no besik liutan.

Nomós adota polítika hirak ne’ebé bele evita gasta osan estadu nian arbiru iha setor haat ne’ebé sai hanesan riin ba programa governu.

“Determinasaun ida ne’e mak leno dalan hodi kumpre ho onestidade no responsabilidade no rigór, objetivu sira iha setór sosiál, infraestrutura, ekonómiku no governasaun nian”, esplika.

Hodi akresenta ne’e mak testamunu kona-ba susesu ne’ebé bele hetan bainhira iha serviu ho vasina “Ida ba hothotu, hothotu ba ida”.

Lansamentu ne’e ministru no koordenadór sira hanesan Dionísio Babo Soares, Estanislau Aleixo da Silva, António da Conceição hato’o idaidak nia progresu no rezultadu serbisu durante sira-nia mandatu no lideransa.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here