Prezidente Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo da Costa hateten mandatu lejislatura datoluk sei estende to’o loron 18 agustu.

“Mandatu lejislatura datoluk sei estende, delibrasaun iha Parlamentu Nasionál atu estende loron ne’e to’o 18 agustu ho senáriu ida katak loron 21 agustu bele mosu iha loron dahuluk ba lejislatura dahaat nian”, tenik ba jornalista sira iha salaun plenária, ohin.

Nia esplika, siklu mandatu tinan lima hah’u iha 30 jullu 2012 no sei termina 30 jullu 2017 maibé tanba mudansa kalendáriu eleisaun, mandatu hanaruk.

Hodi dehan tan, 15 jullu hanesan periode normál iha ona resesu ninian no tuir loos laiha ona sesaun plenária.

Konaba lejislasaun, nia informa molok periode kampaña, PN aprova ona finál globál lei poder lokál no agora prepara atu manda ba Xefe Estadu atu promulga.

Ohin, aprova tan ida lei eleisaun munisipál ne’ebé hotu ona iha diskusaun espesialidade, atu halo aprovasaun finál globál, ohin.

“Lejislasaun seluk hein hein preparasaun no kontinua to’o mandatu termina no servisu kontinua nafatin”, sublinha.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here