Logotipu Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla Portugés).

DILI, (TATOLI) – Komisaun Anti Korupsaun (KAK) deteta ema balun uza kareta no motorizada Estadu nian iha kampaña eleisaun parlamentár (ElPar) ne’ebé hahú iha 20 juñu to’o 19 jullu.

“Ami halo monitorizasaun ba kampaña eleisaun lejislativa 2017-2022 hosi partidu polítiku hamutuk 21, ami deteta ema balun uza veíkulu Estadu nian ho kareta ida no motorizada 18 iha ámbitu kampaña eleitorál”, informa Komisáriu Adjuntu Prevensaun no Sénsibilizasaun KAK, Rui Pereira dos Santos ba jornalista sira liuhosi konferénsia imprensa iha salaun Provedoria Direitu Umanu no Justisa, Kaikoli, ohin.

Nia reforsa, infrasaun ne’ebé sira komete mak uza motorizada no kareta Estadu nia iha kampaña polítika. Infrasaun hirak ne’e latuir Dekretu Lei Númeru 8/2003, artigu 2 kona-ba atribuisaun veíkulu Estadu, artigu 3 kona-ba uza veíkulu Estadu no artigu 9 kona-ba sansaun ba uza sala veíkulu Estadu nian no kódigu penál, artigu 296 kona-ba pekulatu uzu kondena hahalok sira uza sala hanai-án ba sasan Estadu nian.

Involvimentu funsionáriu uza veíkulu Estadu menus ona kompara ho periódu hirak liu ba, signifika katak iha indikasaun pozitivu ba funsionáriu sira nia konsiénsia ba utilizasaun veíkulu Estadu nian.

Nia hatutan, KAK halo ona prosesu emitasaun rekomendasaun prevensaun no investigasaun kriminál tuir kompeténsia servisu komisaun ne’ebé temi iha lei kriasaun KAK, artigu 5 kona-ba komisaun sei halo inspesaun iha ministériu sira kona-ba fasilidade Estadu nian no kontinua observa utilizasaun veíkulu Estadu nian.

“Motorizada ho kareta para hela iha estrada ninin hafoin sira ba tuir kampaña no ita konsege hasai foto no identifika númeru matríkula hafoin ita prosesa, tanba ne’e, esforsu komisaun halo mak hato’o ba diresaun patrimóniu Estadu atu sira bele fornese lista mai, hafoin ita buka tuir motor ho kareta iha ministériu ne’ebé mak uza”, hatutan tan.

Nia reafirma, KAK nia hanoin prinsipál ba observasaun no monitorizasaun veíkulu Estadu nian tanba responsabilidade boot estadu nian tenke iha jestaun di’ak tuir prinsipiu governasaun di’ak no administrasaun, prinsipiu sira seluk temi iha Dekretu Lei Nú. 8/2003 kona-ba atribuisaun no uzu veíkulu estadu nian.

Enkuantu, preokupa mós ba jestaun manutensaun ladi’ak bele fó prezuiju boot ba Estadu tanba ita hatene katak iha númeru boot ba atribuisaun veíkulu Estadu ba funsionáriu estadu nian.

“Karik númeru utiizasaun veíkulu kontinua uza sala no la tuir prinsipiu jestaun di’ak bele fó prezuiju makas ba Estadu tanba tinan-tinan Estadu tenke hasai orsamentu ho montante boot ba manutensaun”, realsa.

KAK konsidera katak uza sala no hanai-an ba sasan Estadu nudar hahalok ida kontra Dekretu Lei Nú. 8/2003 kona-ba atribuisaun no uzu veíkulu Estadu nian ho Kódigu Penál Timor-Leste iha artigu 296 kona-ba pekulatu.

Observasaun ne’e bazeia ba Lei nu. 23/2015, 28 Jullu kona-ba aprova estrutura organika KAK, tanba ne’e komisaun prosesa hela infrasaun veíkulu Estadu atu bele prosesa tuir lei ne’ebé iha.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here