Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo. Foto GPM

DILI (TATOLI)—Primeiru Ministru Rui Maria de Araújo informa, iha semana oin governu ne’ebé nia lidera sei lansa retratu governu nian hodi informa kona-bá progreseu hahú hosi tinan 2015 to’o mai agora.

ʺRetratu governu ninian signifika ita foti dadus husi saida maka governu tomak halo husi 2015 mai to’o agora ne’ebé ita hanaran retratu sexto Governu Konstitusionál ne’ebé sei lansamentu iha semana oin,ʺ Primeiru Ministru Rui Maria de Araújo informa ba Jornalista sira iha Palasiu Governu, Kuarta 26/07.

Nia hateten, governu sei finaliza relatoriu servisu durante mandatu ukun tinan rua ho balun iha loron 31 fulan Julho 2017 hodi entrega ba  sétimo Governu konstituisionál.

Tan ne’e husu ba Ministériu ida-idak prepara ninia relatoriu ho dokumentus sira nesesariu hodi entrega ba titular pasta tuir mai ne’e to’o loron 31 fulan Julho.

Nune’e mós retratu governu ninian signifika ita foti dadus husi saida maka governu tomak halo husi 2015 mai to’o. enkuantu servisu teknika oras ne’e hala’o ona praparasaun relatoriu iha ninia gabinete hodi entrega ba Primeiru Ministru Foun.

Sexto Governu konstitusionál  lidera husi Rui Maria de Araújo ho  membru Governu hamutuk 36 kompostu husi vise ministru 11 no sekrétariu Estadu sia ne’ebé simu pose husi eis Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak iha loron 15 fulan Fevereiru 2015 no remata 2017.

(Jornalista:Agapito dos Santos).

(Editór : Manuel Pinto)

 

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here