Ekipa juridisaun hosi partidu CNRT, Carmelita Moniz observa apuramentu hosi Komisaun Nasionál Eleisaun iha Kaikoli, ohin. Foto Tatoli/Manuel Pinto

DILI, (TATOLI) – Prezidente Komisaun Nasionál ba Eleisaun (CNE-sigla portugés) Alcino Barris hatete kuandu partidu polítiku liuhosi fiskais mak la asina akta no konsidera kontestasaun bele lori ba tribunál.

“Kuandu partidu polítiku balun lakohi asina akta mós bele no bele lori ba tribunál atu haree faktu ne’ebé kolokadu liuhosi razaun saida de’it atu bele haree hodi halo desizaun”, afirma Prezidente órgaun eleitorál iha sala konferénsia imprensa CNE, Kaikoli, ohin.

Nia hatutan, partidu Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT-sigla portugés) lakohi asina akta sei la fó impaktu ba apuramentu nasionál bazeia ba lei eh lejislasaun órgaun indepéndente nian.

“Agora partidu polítiku ne’ebé la asina ne’e direitu, la asina ne’e mak hanesan kontestasaun mós bele maibé tenke aprofunda, fundamentu no iha razaun atu hateten katak tanba saida mak lakohi asina”, haforsa nia.

Hatutan tan, ema hotu iha direitu atu lori asuntu ne’e ba ne’ebé, kuandu la simu bele lori ba tribunál hanesan instánsia ikus ba desizaun maibé bainhira razaun laiha hodi dehan katak gosta eh la gosta konsidera la’ós faktu tanba tribunál presiza evidénsia no baze legál atu bele foti medida.

“Se gosta ou la gosta konsidera polítika, la merese ba tribunál tanba polítika ne’e semo iha públiku de’it hanesan iha kampaña eleitorál hotu-hotu ko’alia polítika hodi fera foho ramelau maske povu Fatuberliku la simu”, haktuir nia.

Molok ne’e, partidu polítiku hotu asina akta maibé balun lakohi mak hanesan partidu CNRT, enkuantu iha lei hateten fiskais partidu polítiku ne’ebé mak prezente durante apuramentu bele asina akta ne’e.

Parte seluk, ekipa juridisaun hosi partidu CNRT, Carmelita Moniz dehan, fiskais partidu CNRT rekuza atu asina akta tanba la konkorda ho kontajen votu hosi rezultadu munisípiu Dili no durante ne’e sei duvida hela.

Verbalmente iha momentu ne’eba hosi fiskais CNRT lakohi asina akta tanba ekipa tékniku órgaun eleitorál (STAE) la esplika teknikamente tuir lei.

Iha efeitu ou la’e kona-ba lakohi asina akta, Carmelita Monis esplika, efeitu ou laiha, prosesu apuramentu sei la’o no ladauk iha rezultadu finál, kuandu tribunál deklara ona signifika rezultadu mak determina.

CNE halo servisu ho profesionál tebes ho transparante hanesan votu reklamadu partidu hotu haree kuandu iha fallansu ruma hato’o ideia hafoin CNE tomada desizaun.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here