Ministru Interior (MI), Longuinhos Monteiro.

DILI, (TATOLI) – Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo husu ba Ministru Interior atu halo observasaun direta iha terenu hodi antisipa formasaun governu.

“Agora povu hein rezultadu formasaun governu, tendénsia polítika la’o hanusa iha terenu, ida ne’e sai hanesan kestaun ne’ebé mak Primeiru Ministru husu ba Ministru Interior atu halo observasaun direta iha terenu, antisipa formasaun governu ne’e nia potensia mosu desintendimentu ruma iha terenu ka la’e”, tenik Longuinhos Monteiro ba jornalista sira iha Palásiu Governu, hafoin atualiza situasaun ba Xefe Governu, Tersa (25/7).

Governante ne’e esplika, kestaun sira ne’ebé liga ho seguransa laiha problema no hein katak tempu badak konsiénsia konsensu polítika sei mosu tanba maioria simples ejizi koligasaun no desizaun ida ne’ebé desididu depende ba líder polítika sira nia desizaun.

“Parte seguransa prontu nafatin atu asegura, kualker kompozisaun governu nian atu mosu hanusa no kualker impaktu mak sei mosu iha terenu”, katak tan.

Hodi afirma, situasaun dadaun ne’e laiha problema, povu haksolok hanesan deklarasaun ne’ebé mak líder polítika hatete katak eleisaun ida ne’e povu mak manan.

“Espera katak konsiénsia no kompreensaun maturidade povu nian ka’er nafatin, tanba la’ós partidu mak manan maibé povu tomak manan iha eleisaun ne’e para iha governu ida ne’ebé asegura lalaok governasaun governu ba tinan lima ida ne’e”, afirma.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here