Ilustrasaun

DILI, (TATOLI) – Lei seguransa sosiál ne’ebé aprova ona husi Konsellu Ministru no tama iha vigór sei implementa ínisiu fulan-agostu tinan ne’e.

Informasaun ne’e fó sai husi komisária Komisaun Funsaun Públika (KFP), Maria Domingas Alves iha fim-de-semana ne’e iha salaun infordepe, Balide, Díli.

“Dalabarak ha’u ba tomada de posse iha fatin-fatin de’it, hakarak fó boa nova (novidade di’ak) ida ne’e”, informa eis-ministra solidariedade sosiál ne’e.

Funsionáriu públiku no kualker traballadór hetan direitu ba seguransa sosiál. Bainhira implementa komesa diskontu iha saláriu. Fallansu balun ne’ebé akontese iha fulan hirak liuba, kuandu implementa sei la ko’a no ninia kontinuidade ko’a ba oin.

“Osan ne’ebé ko’a, taxa, konta ba reajustamentu remuneratóriu”, hateten.

Nia esplika, reajustamentu remuneratóriu funsionáriu sira husi ministériu ne’ebé hetan réjime espesiál la hetan maibé hetan réjime jerál, hetan taxa ida sei kontribui ba seguransa sosiál. Funsionáriu kontribui pursentu haat, estadu kontribui pursentu neen husi totál saláriu.

“Ita hahú jornada foun atu komesa kontribui, nune’e tama idade reforma bele deskansa no tama reforma ho didi’ak, ne’e mak novidade”, haklaken.

Entretantu, réjime kontributivu seguransa sosiál ne’e aprezenta husi Ministériu Solidaridade Sosiál (MSS) no aprovadu iha reuniaun Konsellu Ministru, iha tersa (27/6) nomós haruka ba prezidente hodi promulga.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here