Prezidenti Parlamentu Nasionál, Dr. Aderito Hugo da Costa ko´alia ba jornalista sira.

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo veta polítika ba Dekretu Parlamentár kona-ba Lei Investimentu Privadu tanba la konkorda buat balun hosi lei ne’e.

Xefe Estadu veta relativas ba reformas tributária ninian ne’ebé seidauk ajusta didi’ak ba situasaun investimentu no ida seluk maka husu parlamentu atu halo diskusaun kle’an liu-tan.

“Lei ne’e la viola Konstituisaun maibé prezidente halo de’it veta polítika”, Prezidente Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo da Costa ba jornalista sira iha Palásiu Prezidénsia, Bairu-Pité, loraik ne’e, hafoin informa atividade Parlamentu Nasionál.

Ho mudansa kalendáriu eleisaun, Hugo informa, mandatu Terseira Lejizlatura sei termina iha meiadu agustu, entaun Parlamentu Nasionál sei iha tempu sufisiente atu adianta lejizlasaun sira ne’ebé iha progresu nia laran inklui hadi’a Lei Investimentu Privadu.

Entretantu, nia dehan, lei seluk hanesan Rejime Florestál, promulga ona hafoin Tribunál Rekursu deklara laiha inkonstitusionalidade.

Kona-ba atividade, Hugo afirma, segunda semana oin plenária sei la’o hanesan baibain tanba deputadu sira fila hikas ona hosi atividade eleitorál iha baze. 

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here