Ulun boot F-FDTL atualiza situasaun ba Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál, ohin. Foto mídia Palásiu Prezidensiál

DILI, (TATOLI) – Xefe Estadu Majór Jenerál FALINTIL-FDTL, Lere Anan Timur hateten partidu politíku ne’ebé manan iha eleisaun parlamentár tenke hili lideransa ne’ebé iha domin atu ukun Nasaun no povu.

“Ha’u fiar katak se mak ukun, tenke timoroan mak ukun, ha’u lakohi ema estranjeiru mai ukun, tanba ne’e tenke fó ita nia domin ba Nasaun no fó ba povuʺ, afirma Lere ba jornalista sira iha Palásiu Prezidensiál Bairo-Pite, ohin.

Dame no estabilidade sai sasukat ida ba Nasaun atu atinge ninia dezenvolvimentu, tanba ne’e líder rezisténsia atuál Xefe Estadu Majór Jeneral F-FDTL husu atu kontinua pás.

Lere haktuir ema barak mate hodi liberta Nasaun ne’e tanba ne’e timoroan ne’ebé sei moris atu valoriza ukun-án.

“Ita tenke fó valór ba ita nia maluk sira ne’ebé mate no fó valór ba sira ne’ebé sei moris, biar beikten, alfabetu, ki’ak mais sira mós fó kontribuisaun maka’as iha funu ba libertasaun Nasaun ne’eʺ, hatutan.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here