Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco. Foto STAE

DILI, (TATOLI) – Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco informa bazeia ba dekretu governu númeru 21 iha artigu 22 dehan katak funsionáriu Estadu ne’ebé servisu iha ámbitu eleisaun, iha direitu atu vota iha fatin ne’ebé de’it sira servisu ba, inklui mídia Estadu nian.

Mesmu nune’e, mídia Estadu hanesan ajénsia notísia Tatoli ho Radiu Televisaun Timor-Leste (RTTL) presiza haruka naran jornalista sira ba STAE hodi halista.

Ho kestaun ne’e, Prezidente Konsellu Imprensa, Virgilio da Silva Guterres konsidera laiha tratamentu ne’ebé hanesan ba órgaun komunikasaun sosiál.

“Ami hanoin katak kuandu iha regulamentu ba profesionál mídia sira tenke iha igualdade tratamentu tantu mídia Estadu no privada maibé bainhira halo lei ba de’it mídia Estadu, entaun konsidera iha diskriminasaun”, hatete Prezidente KI ba Tatoli iha nia servisu fatin, Mascarinhas, tersa (18/7).

Konsidera mosu diskriminasaun, ninia parte komunika ona ho Ministru Administrasaun Estatal, Dionísio Babo Soares no rekomenda órgaun mediadór tenke koordena ho Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo atu buka solusaun.

“Segunda horseik, ami haruka karta ida ba Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo husu atu bele halo intervensaun hodi fó solusaun ba asuntu ne’e maibé espera katak ohin ho aban bele iha desizaun hosi govenante ne’e”, haktuir nia.

Kuandu informasaun hosi governante sai mak mantein desizaun, entaun KI rekomenda ba xefe redasaun mídia privada sira atu ajusta jestaun hodi haruka profesionál jornalista sira kobre iha fatin ne’ebé sira resénsia ba.

Ezemplu, sé Antonio mai hosi munisípiu Lautem bele enkarega nia ba ne’eba atu halo kobertura no posibilidade atu tuir eleisaun hodi hato’o direitu votu iha festa demokrasia.

Antes ne’e, Ministru Administrasaun Estatal (MAE), Dionísio Babo Soares hateten governu fasilita mídia públika atu vota iha fatin ne’ebé de’it kuandu sira hala’o kobertura maibé mídia privada la permite no tenke vota tuir sidadaun.

Ne’e la diskriminaliza tanba mídia barak no dadus ne’ebé la kompletu entaun governu momentu halo diskusaun hodi foti medida hanesan ne’e.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here