Diretór Jerál STAE, Acilino Manuel Branco

DILI (TATOLI)–Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitórál (STAE) iha loron bainrua, Sesta (14/07) distribui ona materiál sensetivu eleisaun Parlamentar iha nasionál hafoin simu imprisaun buletin votus hosi Gráfika Nasionál, entertantu loron, Domingu (16/07) distribui materiál sensetivu ba Internasionál.

Diretór Jerál STAE,  Acilino Manuel Branco informa, teknikamente STAE preparadu ona liuhosi resensiamentu no atualizasaun baze dadus, kabina votu, bulletin votu ba eleisaun lejislativa ne’ebé povu Timor-Leste sei festaza iha loron 22 Jullu.

Preparasaun STAE nian ba eleisaun lejislativa kuaze kompletu ona no hela de’it buletin votu ne’ebé imprime hosi gráfika nasionál, maibé hanesan resensiamentu no atualizasaun baze dadus, kabina votu, urna, tinta no seluk tan feitu ona atu fasilita eleisaun parlamentár,” Acilino Manuel Branco informa ba Ajénsia TATOLI iha Kaikoli, Kuarta (12/7).

Tuir nia, Buletin de votu mak sei iha prosesu imprisaun no gráfika nasionál sei entrega mai STAE iha 14 Jullu.

Hafoin entrega orgaun eleitórál sei distribui ofisialmente ba munisípiu 12 inklui Rejiaun Autonomu Enklave Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) no kontinua distribui ba rai liur iha 16 Jullu.

Iha loron 16 Jullu transporta materiál sensitivu ba liur hanesan Korea Sul, Lisboa, Londres no Australia.

Ho ida ne’e mak STAE agora dadaun halo hela pakotementu ba material sira ne’e hodi hein loron distribuisaun ba munisipiu sira tantu internasional.

Entretantu, rezultadu resensiamentu eleitórál no atualizasaun baze dadus iha rai laran no rai liur hamutuk 764, 858, enkuantu eleitór feto hamutuk 369,695 no mane 395,163, nune’e mós sentru votasaun iha rai liur hamutuk neen no rai laran 837, hosi totál sentru votasaun hamutuk 843.

(Jornalista : Zezito Silva, Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here