Adjunto Komisariu Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) Rui Pereira dos Santos koalia ho jornalista sira iha konfrensia imprensa, iha edifisiu KAK, Farol, Segunda (10/07). FOTO Midia KAK

DILI (TATOLI)—Ministériu Públiku (MP) notifika tan Adjunto Komisariu Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) Rui Pereira dos Santos atu partisipa iha inkeritu ba prosesu no NUC0106/2016/PGGCC.

MP haruka karta iha loron 05 Juñu 2017 ne’ebé haruka liuhosi Komisariu KAK no husu atu autoriza adjunto komisariu KAK, Rui Pereira dos Santos ba presta informasaun iha MP iha loron 19 de Juñu 2017.

Bazeia ba notifikasaun ne’e adjunto Rui Pereira dos Santos hato’o hikas karta ofisio no 05/VI/2017 iha loron 16 Juñu 2017 ba procuradoria Lidia Soares hodi husu adia loron inkerito tanba iha loron 19 Juñu, oras 15.00 otl adjunto Rui la iha fatin basa partisipa enkotru Implementation Review Group UNAC nian iha Viena, Aústria no sei desloka ba iha loron 17 Juñu no fila hikas mai Dili iha loron 26 Juñu.

Karta seluk tan Adjunto komisariu KAK haruka tan ba Procurador Lidia iha loron 30 Juñu, Ofisio No 06/VI/2017 katak, tanba aktividade enkotru Implementation Review Group UNAC, Adjunto Rui husu atu nia marka presensa iha MP iha loron 28-30, maibé parese procurador Lidia mós okupadu to’o ohin loron seidauk iha notifikasaun hosi Procurador ba Adjunto KAK ne’e.

Iha karta ne’e mós adjunto Rui mensiona mós nia orario aktividade iha loron 03 Jullu to’o 07 Jullu, nia sei desloka ba iha Malaysia ho ekipa hodi halo Desk Review UNAC ba nasaun refere. Nune’e husu atu procurador Lidia haree fila fali data hodi adjunto bele presta nia depoimentu ligado ho kazu “Suku Farda funsionariu PDHJ” iha tinan 2014, iha momentu ne’eba adjunto komisariu KAK Rui asume kargu nu’udar Adjunto Provedor Direitus Úmanus e Justisa (PDHJ) ba asunto Boa Governasaun ne’ebé tau matan ba prosesu Procurament.

“Alegasaun hasoru adjunto komisariu KAK hanesan eis-adjunto provedor iha duni, la’ós adjunto mesak de’it maibé ho kargu xefia sira PDHJ nian kona-bá asunto suku farda,” Rui Pereira dos Santos informa ba jornalista sira iha edifisiu KAK, Farol, Segunda (10/07).

Iha perte seluk relasiona ho kazu ida ne’e Komisariu Interinu no Komisariu Adjunto KAK ba asunto serviso tekniku apoiú no kooperasaun, Manuel Bucar fó sai katak notifikasaun MP ba adjunto komisariu Rui Pereira dos Santos la afeita negativamente ba integridade no naran morin KAK iha luta kontra korrupsaun iha rai doben Timor-Leste.

“KAK sei iha moral di’ak atu servisu hamutuk ho povu doben rai ida ne’e nian, servisu hamutuk ho entidade tomak; instituisaun públika, Privadas, konfisoens relijiosas, mídia, sosiedade sivil iha luta global kontra korrupsaun,” Manuel Bucar Corte Real afirma.

Hodi konsidera notifikasaun ba adjunto komisariu Rui nu’udar responsabilidade individual basa kazu ne’e akontese iha instituisaun seluk antes Rui Pereira dos Santos asume kargu nu’udar adjunto komisariu KAK.

Rui Pereira dos Santos, hetan fi’ar hodi asume kargu nu’udar adjunto komisariu KAK ba asunto prevensaun no sensibilizasaun iha tinan 2016.

(Ekipa Kobertura)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here