Foto google

DILI, (TATOLI) – Adjuntu Komisariu ba Komisaun Anti Korupsaun (KAK),  Rui Pereira dos Santos hateten lei anti korupsaun ne’ebé sei kaduka tan iha mandatu terseira lejislatura Parlamentu Nasionál sei la-impede servisu investigadór atu halo investigasaun ba kazu korupsaun.

ʺMaski lei ne’e kaduka, la’ós sai impedementu ida ba servisu komisaun anti korupsaun tanba ita iha lei kodiku penál, lei kodiku prosesu penál nomos lei KAK rasik fó kompetensia balun atu halo servisuʺ, dehan nia ba jornalista sira iha salaun Ministériu Solidaridade no Sosiál, Kaikoli, ohin.

KAK iha investigadór 24 ne’ebé hala’o servisu investigasaun kriminál, liliu ba kazu korupsaun no servisu intelejénsia no informasaun hodi rekolla informasaun ba kazu korupsaun.

ʺIta hein tinan lima iha mandatu foun, pelumenus iha hanoin ruma hosi deputadu Parlamentu Nasionál oinsá atu tau prioridade ba lei importante hanesan anti korupsaun hodi kombate korupsaun iha rai laranʺ, katak nia.

Lei ne’e atu fó kompetensia ba KAK atu foti desizaun halo investigasaun ba kazu sira ne’ebé diskonfia korupsaun. ʺKAK ita labele halo komparasaun ho Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonézia ne’e kompetensia boot atu halo penyadapapan telefone ou husu konta bankaria ba ema ne’ebé deskonfia la-presiza husu autorizasaun husi tribunálʺ, kompara.

Maibé, KAK laiha kbi’it atu foti desizaun hanesan ne’e bainhira tribunál la fó autorizasaun. Durante ne’e KAK só iha kompetensia halo investigasaun, enkuantu rezultadu investigasaun sei entrega ba Ministériu Públiku maka prepara akuzasaun ba tribúnal.

Entretantu KAK oras ne’e iha ona funsionariu hamutuk 70 resin.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here