Foto Sapo.tl

DILI, (TATOLI) – Ministra Solidaridade Sosiál (MSS), Isabel Amaral Guterres hateten governu sei hahú implementa dekretu lei rejime kontributivu seguransa sosiál hodi koa saláriu funsionariu públiku  iha fulan-agostu 2017.

“Prezidente Repúblika promulga ona dekretu lei ne’ebé iha loron 1 fulan-agostu halo kobransa ba salariu funsionariu públikuʺ, dehan ministra ba ajénsia Tatoli iha MSS, ohin.

Dekretu ne’e hateten kada funsionariu sei fó kontribuisaun porsentu haat husi totál salariu no Estadu porsentu neen hodi rai ba funsionariu ida-idak bainhira idade atinje 60.

ʺOsan ne’e sei rai iha banku, tanba bainhira funsionariu sira to’o ona tinan 60 reforma ou hetan dezastre, osan ida ne’e maka sira simu kada fulanʺ, hatutan.

Benefisiariu ne’ebé sei hetan osan husi rejime ne’e, tenke fó kontribuisaun minimu tinan lima. Enkuantu, governu liuhusi enkontru Konsellu Ministru tersa foin lalais, aprova ona dekretu lei rejime kontributivu ba setór privadu hodi hahú iha marsu 2018.

ʺDekretu lei ida ne’e aprova ona iha tersa foin lalais (27/6) no haruka ona ba Prezidente Repúblika hodi promulga maka implementaʺ, salienta.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here