Veteranu sira bainhira halo enkontru ho Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo iha Palasiu Governu, fulan abril liuba. Foto GPM

DILI, (TATOLI) – Ministra Solidaridade Sosiál (MSS), Isabel Amaral Guterres garante Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú-Olo sei promulga dekretu lei estabelesementu Konsellu Kombatente Libertasaun Nasionál.

Hatutan, durante mandatu  eis Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak la-promulga maske governu aprezenta dala rua. ʺIda ne’e ba dala tolu ona maka ami haruka dekretu lei ne’e ba Prezidente, tanba ne’e ami espera bele promulgaʺ, dehan ba ajénsia Tatoli iha salaun MSS Kaikoli, ohin.

Nia informa governu haruka ona iha semana rua ba kotuk. Esplika tan, Konsellu ne’e nia misaun maka rezolve problema ne’ebé veteranu sira infrenta, liliu pensaun ba martires no antigu kombatente libertasaun nasionál no asuntu seluk tan.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here