Xefe Ekipa Counterpart International USAID, Carolyn Tanner iha sala USAID, koalia jornalista sira kona-ba dekretu lei nú 3/2016 kona-ba organizasaun no responsabilidade ba administrasaun munisipál no autoridade munisipál sira. FOTO/Zezito Silva

DILI (TATOLI) – Xefe ekipa Counterpart International USAID ba projetu mai-munisípiu, Carolyn Tanner husu jornalista tenke iha koñesimentu luan bainhira hakerek notísia ruma.

“Jornalista nia servisu importante atu rekolla no fo sai informasaun ba públiku maibé tenke iha kapasidade no koñesimentu di’ak atu bele hakerek asuntu importante ho di’ak, nune’e públiku labele hamosu fali pergunta kona-ba notísia ne’ebé fo sai,” dehan Carolyn Tanner ba jornalista sira iha salaun USAID, Akadir-Hun, ohin hafoin ekipa tékniku halo diskusaun ho jornalista hosi mídia imprime no elektrónika kona-ba dekretu lei nú 3/2016 kona-ba organizasaun no responsabilidade ba administrasaun munisipál no autoridade munisipál sira.

Tuir Carolyn Tanner, diskusaun ba dekretu lei nú 3/2016 kona-ba orgaun munisipál ho área espesífiku ne’ebé jornalista tenke fo importansia atu hatene profunda fundamentu jerál, nune’e labele interpreta sala ba públiku liuhosi informasaun.

Dekretu lei nú 3/2016 ne’e ko’alia kona-ba organizasaun no responsabilidade ba administrasaun munisipál no autoridade munisipál sira, esklui rejiaun administrátiva espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) ba preparasaun kona-ba estabelesimentu servisu orgaun governu lokál nian no koalia mós estabelesimentu grupu tékniku inter-ministeriál ba desentralizasaun administrátiva ne’ebé mak atu koordena no monitoriza implementasaun sistema desentralizasaun administrativa.

Enkuantu, dekretu lei nú 3/2016 revoga dekretu lei nú. 4/2004 kona-ba Estatutu orgánika ba estrutura pre-dekonsentrasaun administrativa, rezolusaun governu nú 14/2014 kona-ba prosedimentu espesiál ba selesaun dirijente sira ba estrutura pre-dekonsentrasaun administrativa, no mós artigu 32 husi dekretu lei nú 12/2015 kona-ba estrutura orgánika ba ministériu adminisrasaun estatál.

(Jornalista : Zezito Silva, Editór : Manuel Pinto).

 

1 KOMENTÁRIU

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here