DILI (TATOLI)—Komisáriu sira hosi Komisaun Antí Korupsaun (KAK) husu Prezidenti Repúblikac (PR), Dr. Francisco Guterres Lú-Olo nia apoiu polítika hodi dudu proposta lei importante balun ne´ebé maka liga ba KAK nia serbisu.

KAK prefere iha lei kona-ba Inrekesimentu Ilísitu. Lei refere fó kbiit ba KAK atu buka tuir ema sira ne´ebé riku derepenti.

“Durante ne´e akontese ema balun riku matak de´it tanba ita laiha lei ida atu garante ba KAK buka tuir rikusoin sira ne´e. Ne´e duni maka ami husu apoiu polítiku hosi Prezidenti katak aban bainrua iha proposta lei ne´e iha karik, bele mós iha influensia polítika para bele dudu prosesu sira ne´e,” informa Adjuntu Komisáriu KAK trata asuntu Prevensaun, Rui Pereira dos Santos ba jornalista sira iha Palásiu Prezidénsia Repúblika, Bairu-Pité, Dili, tersa ne´e, hafoin sorumutu ho Xefi Estadu Lú-Olo.

KAK mós informa ba Prezidenti Repúblika katak KAK prefere atu halo alterasaun artigu Fraude Konstrusaun iha Kódigu Penál. Ne´e importante atu kompañia sira ne´ebé maka ezekuta obra estadu ninian kaer lahó kualidade no abandona projetu, KAK bele penaliza sira.

Aleinde ne´e, komisáriu sira mós ko´alia ba Prezidenti kona-ba Lei KAK nian ne´ebé maka sei pendenti hela iha Parlamentu nune´e iha futuru mai membru Parlamentu Nasionál foun sira tau matan ba proposta lei ne´ebé maka kaduka tiha ona.

“Prezidenti responde katak nia fó apoiu másimu ba KAK atu nune´e bele halo serbisu prevensaun no kombate korupsaun tanba tuir prezidenti nia haree katak buat ida korupsaun ne´e ladi´ak. Halo ita sai kiak,” nia dehan.

(Jornalista: Xisto Freitas, Editor : Manuel Pinto)

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here