Diretór Jerál pré-eskolár no ensinu báziku, Cidalio Leite.

DILI, (TATOLI) – Reprezentante  Ministériu Edukasaun, Cidalio Leite hateten kurrikulu edukasaun Timor-Leste (TL) refleta Edukasaun Dezenvolvimentu Sustentável (EDS).
“Maske nune’e ami rekuñese katak ninia implementasaun sei la’o neneik”, rekunese diretór  jerál pré-eskolár no ensinu báziku ne’e iha nia intervensaun, iha otel Novo Turizmu, tersa, (6/6).

Ho kestaun ne’e, reprezentante Cidalio Leite akresenta sorumutu no aprezentasaun husi nasaun sira ne’ebé implementa ona EDS bele fahe esperiénsia.

“Espera ita bele fahe ba malu progresu prátika di’ak sira hodi ita bele aprende ba malu”, hateten diretór ne’e.

Hodi reforsa liuhusi fahe esperiénsia kona-ba EDS ne’e bele hetan rekomendasaun balun  ne’ebé di’ak liutan hodi hala’o ninia implementasaun.

EDS nu’udar meius ida atu hametin rede edukasaun ba dezenvolvimentu sustentável entre nasaun Indonézia, Brunei Darussalam, Malázia, Filipina, Timor-Leste no seluk tan.

Entretantu, iha enkontru anuál dahitu kona-ba EDS ohin fahe esperiénsia kona-ba implementasaun no rekomendasaun husi enkontru da-neen ne’ebé hala’o iha Jakarta, iha 2016.

Esperiénsia ne’e fahe husi Indonézia, Malázia, Brunei Darussalam, Filipina inklui Timor-Leste rasik.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here