Nee mak aktividades trabailadores sira servisu no halo hela konstrusaun ba fonte Komoro 3 iha area Fomento Komoro Dili 17 Maiu 2017.Foto TATOLI/Antonio Goncalves

HUSIK IDA HATÁN