Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) Nélio Isaac Sarmento

DILI (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) Nélio Isaac Sarmento, iha Kuarta 31/05 haruka tan jornalista no ofisiais komunikasaun sosiál husi Ministériu nian, hamutuk ema nain 10 ba tuir formasaun iha area Jornalismu iha sentru Formasaun PT. Alam Media Jogjakarta Indonezia durante semana tolu.

Formandu Nain sanulu ne’e kompostu husi  instituisaun F-FDTL ema nain 2, PNTL nain  Ida, Ministériu Finansas nain ida, Prezidensia Konsellu Ministru nain  ida, Ministériu Turismu arte no Kultura nain ida, SEPFOPE nain  ida no Ministériu Justisa nain ida.

“Objetivu prinsipal ida maka ita atu prepara rekursu ida ne’ebé naton, hodi komunika informasaun ba ita nia komunidade  ho loloos, tamba bainhira komunidade lamenta ho servisu Ministériu ida nian, rekursu sira ne’e sei servisu lalais ho orgaun komunikasaun sosiál sira atu fó informasaun ba ita nia komunidade,” Nélio Isaac Sarmento fó hanoin bainhira halo despedida ba Formandu hirak ne’e iha salaun enkontru Prezidensia Konselhu Ministru Palasiu Governu, Kuarta (31/05).

Formasaun ne’e parte ida mós atu fortifika servisu no sai parseiru   entre ajensia ofisiais husi Ministériu   ho jornalista sira hodi  fó informasaun ho kualidade  ba  komunidade.

Durante seremonia despedida ne’e, Sekretáriu  Estadu Komunikasaun sosiál  husu ba formandu sira atu hatudu disiplina hodi aproveita formasaun ne’e to’o remata.

“Ha’u  husu ba  formandu sira atu aproveita oportunudade ne’e hodi aprende atu implementa iha instituisaun ida-idak bainhira remata,” Nélio husu.

Tuir planu iha tinan ne’e sei kontinua haruka jornalista no ofisiais Ministériu sira atu kontinua ba tuir formasaun iha Indonezia no nasaun sira seluk.

Iha tinan 2017, SEKOMS aloka orsamentu estadu husi Fundo dezenvolvimentu Kapital Umanu hamutuk rihun $ 500 ba formasaun Jornalista no ofisiais husi Ministériu sira.

Formandu hirak ne’e tuir planu sei hahú formasaun iha loron Sexta (02/06) no sei remata iha loron 23 fulan Juñu.

(Jornalista:Agapito dos Santos).

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here