Prezidenti Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo da Costa ko´alia ba jornalista sira iha Palásiu Prezidénsia Repúblika, Kuarta ne´e. Imajen Ajénsia TATOLI/Xisto Freitas

DILI (TATOLI)—Prezidenti Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo da Costa husu ba ema hotu-hotu atu kontinua reforsa governu nia polítika ba Protesaun Direitu Labarik iha Timor.

Tuir reprezentante povu iha Parlamentu Nasionál katak labarik sira nia direitu prinsipál maka eskola tanba labarik sira nu´udar rekursu ida atu bele garante nasaun  ida ne´e nia ezisténsia ba tempu ne´ebé laiha limitasaun.

“Iha Parlamentu Nasionál agora, ami iha Proposta Lei Labarik ninian atu kompleta rejime ne´ebé iha tiha ona. Governu mós tau hela atensaun ba labarik sira liuhusi kriasaun Komisaun ba Direitu Labarik ninian,” Hugo dehan ba jornalista sira iha Palásiu Prezidénsia Repúblika, Bairu-Pité, Dili, Kuarta ne´e, relasiona ho Loron Mundiál Protesaun Labarik ne´ebé sei akontese iha 1 Juñu (aban).

Kuandu tau ona atensaun ba protesaun labarik sira, tuir nia, signifika Timor-Leste fazparte ba Konvensaun Internasionál ba Direitu Labariuk ne´ebé maka kada tinan iha Jenebra halo avaliasaun ba nasaun ida-idak nia protesaun ba labarik sira.

“Ita ratifika Konvensoens Direitu Labarik, ne´e duni komemorasaun ida ne´e motiva ita atu ita tau atensaun maka´as ba labarik sira,” nia informa.

(Jornalista: Xisto Freitas)

(Editór : Manuel Pinto)

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here