Reprejentante AMP, Arao Noe.

DILI,(TATOLI) Deputadu Komisaun A, ne’ebé trata kona-ba asunto lei iha Parlamentu Nasionál (PN), Arao Noe informa, antes de mandatu PN, komisaun submete ona lei anti korrupsaun ho lei sia seluk hodi hetan aprovasaun.

“Ami hakarak halo hotu kedas lei hirak ne’e to’o loron 19 jullu tamba iha loron 22 tama ona iha loron eleisaun Parlamentar,” Arao Noe dehan Ajensia TATOLI, via telefone, Sexta (26/05).

Komisaun A Parlamentu Nasionál  tau ona perioridade ba diskusaun lei importante sanulu hodi submete ba meja parlamentu nasionál atu deskuti no aprova iha mandatu ikus deputadu  terseiru lejislatura.

Lei sanulu ne’e kompostu husi Lei Poder lokál, Eleisaun Munisipal, Anti Korupsaun, Altersaun lei remuniratoriu Juizés, Lei Kriasaun Advogado, Lei Protensaun diretu labarik no seluktan.

Tuir data mandatu deputadu terseira lejislatura sei remata iha meadu agostu 2017 tamba ne’e komisaun A sei aselera prosesu diskusaun  hodi aprova ba lei 10 ne’e.

Iha loron, Kuarta agora (31/05) PN halo ona diskusaun espesialidade ba lei podér lokál no eleisaun Munisipal, depois ida ne’e PN kontinua ho alterasaun lei remuniratoriu juizéz no prokurador.

Hafoin aprova lei Poder lokál, eleisaun munisipal, komisaun sei kontinua kedas ho diskusaun ba lei Anti Korupsaun, Protesaun ba diretu labarik, alterasaun lei remuniratoriu Juizés no seluk tan.

Entertantu antes Eis Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak relata, iha ninia mandatu promulga ona lei husi Parlamentu Nasionál hamutuk limanulu resin.

(Jornalista:Agapito dos Santos).

(Editór : Manuel Pinto)

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here