Foto fanpage UNTL.

DILI, (TATOLI) – Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) sei oferese tan rekursu umanu na’in 377.

Tuir dadus ne’ebé Tatoli asesu iha UNTL, rekursu umanu hirak ne’e, pós-gradusaun na’in 44 no lisensiatura na’in 333. Produtu hirak ne’e sei halo graduasaun iha kuarta, (31/5).

Graduadu hirak ne’e, Fakuldade  Agrikultura na’in 39, Fakuldade Edukasaun, Arte no Umanidade  na’in 106, Fakuldade  Ekonomia no Jestaun na’in 62, Fakuldade  Siénsia Sosiál na’in 54, Fakuldade Filozofia na’in neen no Fakuldade Siénsia no Teknolojia na’in 66 inklui pós-graduasaun na’in 44 ne’e rasik.

Ho graduasaun ne’e, dekanu Fakuldade Siénsia Sosiál, Eurico dos Reis Araújo hateten, importante graduadu sira tenke hatudu nafatin karakter no responsabiliza almamater universidade nian. “Imi tenke tane  aas nafatin imi-nia almamater iha ne’ebé no bainhira de’it”, katak nia foin lalais ne’e.

Dekanu ne’e reforsa hodi halo mós analojia ida katak se universidade eh Fakuldade lá konsege produz graduadu sira sai nu’udar meza di’ak ida maibé pelumenus bele produz ona aikabelak furak ida hodi ema seluk bele uza.

Entretantu, tinan ne’e UNTL halo ona  graduasaun ba  período da-17 durante ezisténsia nu’udar universidade públika iha Nasaun.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here