Sekretáriu Jerál G7+, Hélder da Costa. Foto António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Sekretáriu Jerál G7+, Hélder da Costa hatete Konferensia Globál Objetivu Dezenvolvimentu Sustentável (ODS) iha deklarasaun Dili fó atensaun ba mundu bele rekuñese nasaun sira pos-konflitu, kria pás no estabilidade hodi hala’o dezenvolvimentu.

“Iha deklarasaun ne’ebé halo ami fó antensaun ba mundu tomak tenke rekuñese nasaun sira ne’ebé bolu dehan pos-konflitu atu sira bele hanoin kria pás no estabilidade hodi hala’o dezenvolvimentu”, informa Hélder iha salaun Konferensia Imprensa Sentru Konvensaun Dili, segunda (22/5) loraik.

Husi deklarasaun ne’e, fulan-jullu tinan 2017 sei apresenta ba fórum altu nível polítiku oinsá bele informa Konferensia Globál ba Organizasaun Nasaun Unidu (ONU) iha Nova Yorke.

Haree ba partisipasaun nasaun sira iha fórum global ne’e ho intensaun atu rona perspetiva Governu Timór-Leste no membru G7+ sira.

“Ami sente satisfas ho enkontru ida ne’e tanba proativu iha diskusaun nia laran  ho hanoin ida atu hametin pás hodi hala’o dezenvolvimentu ho lalais”, nia dehan.

Aliende ne’e Timór-Leste mós iha satisfasaun boot, tanba hetan partisipasaun husi reprezentante ONU no nasaun membru G7+ sira.

Tanba komprimisiu boot ONU atu ajuda Timór-Leste, haree ba  prezensa husi representante iha serimónia tomada pose Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú-Olo no selebrasaun loron restaurasaun independénsia.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here