Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú-Olo fó intervista ba jornalista sira iha Sentru Konvensaun Dili. Foto António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú-Olo orgullu tanba Nasaun ne’e sai fundadór ida ba organizasaun g7+ no partisipasaun iha fundasaun ne’e reprezenta kompromisu nasaun ba ajenda Objetivu Dezenvolvimentu Sustentavel (ODS).

Kontente atu lidera Konferénsia Globál iha Dili ne’ebé​ partisipa husi líder mundiál no espesialista sira atu diskute dazafiu ne’ebé afeta nasaun husi konflitu no frajíl iha implementasaun ajenda 2030.

Dezafiu  ne’e sai preokupasaun hotu nian. Estudu sujere katak to’o 2030, dois tersus populasaun iha situasaun estrema pobreza sei hela iha Estadu frajíl.

“Númeru ne’e sai preokupasaun. Sé nasaun frajíl sira ou nasaun afetadu-konflitu la-hela iha liña oin iha implementasaun ajenda 2030, objetivu globál ba ajenda ne’e sei la-alkansa”, katak.

Ba nasaun pós-konflitu afeta husi frajíl, konsolidasaun pás no prosesu dezenvolvimentu mak rekezitu ne’ebé inevitável.

Entantu buska ba obejetivu restante mós konta iha kontestu espesífiku nasaun, inklui dezafiu no oportunidade únika ne’ebé​ kontestu ne’e implika.

“Atu alkansa pás sustentável, respeita ita-nia diferensa, rekonsiliasaun no diálogo”.

Bainhira haree ba Nasaun ne’e en partikulár, hanesan Xefe Estadu espera eleisaun ne’ebé mai sei  prodús exekutivu forte, onoravel (dignu), kompetente no efisiente ne’ebé goza lejititimidade no kontribuisaun ba progresu implementasaun ODS.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here