Eis Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak iha kongresu loron datoluk Partidu Libertasaun Populár (PLP) iha Delta Nova, ohin. Foto Tatoli/Manuel Pinto

DILI, (TATOLI) – Eis Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak hatete prinsípiu Partidu Libertasaun Populár (PLP) mak Loriku no Fitun.

Fitun iha valór  lima ne’ebé​ kongresista tenke hatene mak dixiplina tenke maka’as. “Ita-boot sira sorte aat, ema militár ida mak depois sai fali imi-nia prezidente partidu, imi sorte aat”, dehan eis gerilleiru ne’e iha nia intervensaun daruak ba kongresu loron tolu PLP ne’ebé hala’o iha Delta Nova Dili.

Nia husu ba kongresista sira atu serbisu maka’as, la’os ko’alia barak tanba ne’e lakon tempu. “Kundu serbisu ho sériu tanba ita hatene ema barak depozita esperansa mai ita, ha’u lakohi ita trai sira-nia konfiansa mai ita”.

Prinsípiu seluk mak integridade, tanba  hakarak kritika ema seluk maibé hanesan de’it ne’e labele. “Integridade ne’e buat ida ita tenke observa maka’as”.

Fitun nia rohan ida hanaran eselente. “Eselensia ida buat ida eselente, di’ak ita halo para di’ak nian tanba ne’e foti ita-nia naran, ha’u lakohi tan ha’u-nia hahalok halo foer ha’u-nia partidu nia naran, família nia naran”, afirma.

Prisípiu ikus mak solidariedade ne’ebé importante tebes tanba ita ema ida de’it. “Uluk ita funu, ida ne’e ita tau prátika, ema oho imi iha vila laran, ami iha leten tanis. Iha ne’ebá mate, imi iha ne’e tanis tanba ita ema ida de’it, ita-nia objetivu ida de’it. Uluk ba buka ukun rasik-àn, ohin ita buka ba moris di’ak”.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here