Ministru Edukasaun, António da Conceição. Foto: Media FDCH

DILI, (TATOLI) – Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo hateten governu presiza dadus hodi dezenvolve setór edukasaun.

Líder Governu hato’o asunto ne’e durante abertura terseiro Kongresu Nasionál ba edukasaun ho tema Edukasaun hanesan pilár ba konsolidasaun identidade no dezenvolvimento nasaun nian ne’ebe hala’o iha salaun CNE Kolmera Dili, segunda (15/5).

PM hateten, kongresu ne’e sei rekolla dadus statistika konaba edukasaun atu apoiu governu hodi rev’e fila fali politika edukasaun.e

Edukasaun ne’e setór ida importante tebe-tebes ba dezenvolvimentu. Governu rekoñese sei akontese problema iha infraestrutura bázika nomós fasilidade sira.Mesmu nune’e, konsege reforsa setór ne’e.

Kongresu ne’e partisipa husi diretór nasionál, munisípiu, grupu tékniku. Atividade sei hala’o durante loron tolu hahú segunda loron 15 to’o 17 maiu 2017.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here