Primeiru Ministru ho Bizpu Diozese Dili iha selebrasaun tinan 100 Nossa Senhora Fatima iha Lecidere, sabadu, (13/5). Foto GPM

DILI, (TATOLI) – Fidelidade (karateristika respeita malu nu’udar kaben nain) sai savi importante ba moris kaben nain.

Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo ho ninia espoza simu sertifíkadu no Bodas de Prata husi Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak no espoza Isabel Ferreira tanba selebra ona tinan kazamentu ba dala 25, durante  selebrasaun misa senténaria (tinan 100), Nossa Senhora de Fatíma sábadu (13/05) iha Lecidere Dili.

Respeita malu nafatin maske hasoru dezafiu iha moris loron-loron nian. “Problema barak tantu todan no kman maibé respeita malu nafatin buat hotu sei la’o di’ak”, haktuir.

Nune’e mos, Mario Viegas Carrascalão ho ninia kaben simu mós apresiasaun hosi Xefe Estadu hatete, respeita no valoriza malu importante ba sira durante moris hamutuk iha tinan 50 nia laran.

“Respeita malu no idak idak hatene sai maka nia dever no direitu, labele husu direitu barak liu, maibè idak idak tenke husu nia dever maka barak”, dehan eis governante ne’e hafoin simu sertifikadu no bodas de ouru husi Prezidente Repúblika tanba selebra tinan kazamentu ba dala 50.

Fíar no kumprende malu mós sai savi atu rezolve problema ne’ebé mosu. “Labele tanba buat ki’ik tenke hirus malu to’o baku malu, maibé respeita malu no komprende malu”, tenik nia.

Bispo Dioseze Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva husu ba kaben nain sira atu moris iha domin no fidelidade nia laran maske hasoru problema oin-oin.

“Inspira nafatin imi atu moris iha fidelidade nia laran maske hasoru problema no kontinua halo orasaun hodi hametin nafatin relasaun domin iha família”, dehan Bispo.

Okaziaun ne’e Prezidente distribui mos sertifikadu no bodas ouro ba família Jukie Jap no espoza inklui sertifikadu no bodas de prata no ouru ba família kaben nain par 40 husi parokia sira iha kapital Dili ne’ebé selebra tinan kazamentu hanesan.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here