Ekipa mídia Palásiu Prezidensiál ne'ebé durante ne'e apoia Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak. Foto mídia Palásiu Prezidensiál

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repùblika sesante, Taur Matan Ruak husu ba funsionariu Palàsiu Prezidensiàl atu apoia Prezidente eleitu, Francisco Guterres Lù-Olo.

“Ha’u husu para ita tau matan ba ita nia Prezidente, ita nia maun Lù-Olo ne’ebè sei mai loron hirak tan, hanesan mos imi servisu ho ha’u durante tinan lima, ha’u nia mandatu”, dehan Taur Matan Ruak bainhira halo serimonia despedida ho funsionariu sira, sesta, (12/5).

Nia hatutan: “Ema troka malu maibè Timor la’o nafatin, presiza ita hotu nia kontribuisaun”. Hodi garante Prezidente foun sei hadi’a kondisaun servisu funsionariu sira.

“Horikalan (kinta 11/5) ha’u buka meius atu labele tanis, iha meius rua, ida maka hateke de’it ba leten para labele tanis no ida seluk labele hakuak no rei imi, maibè funsionariu sira kanta ne’e halo ha’u tanis tiha”, ko’alia ho matan ben.

Eis gerrilleru ne’e konsidera tinan lima tempu ne’ebé badak liu atu hadi’a buat hotu maibè marka istória boot ba nia ho família.

“Ita hotu iha ne’e mehi ida de’it maka kontribui ba Nasaun”, tenik tan.

Momentu ne’e Diretór Jerál, Ponciano da Cruz Leite lori funsionariu hotu hato’o agradesementu ba matenek no esperènsia ne’ebè hetan hosi PR, Taur Matan Ruak.

“Ami sira hotu ne’ebé hakna’ar iha ne’e laiha buat ida ne’ebé iha valór atu fó ba ita boot”.

Seremonia ne’e, Xefe Estadu atribui sertifikadu apresiasaun ba funsionariu hamutuk 300 resin inklui medalla méritu ba asesór mídia no xefe cas sívil, eis xefe casa sívil no seluk tan.

Enkuantu, Diretór Jerál hamutuk ho funsionariu sira entrega prezente kadeira ne’ebé hakerek TMR ba Prezidente no entrega tais no ai-funan ba esposa, Isabel  Ferreira.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here