Dom. Virgílio do Carmo prezide misa agradesimentu DIT nian. Foto Facebook: Estanislau Saldanha

DILI, (TATOLI) – Reverendísimu Bispo Dioseze Dili, Dom Virgílio do Carmo hateten edukasaun ne’e sensitivu kuandu la konsege liga ho kakutak no fuan ita haree hanesan naha boot ida.

“Edukasaun ne’e área ida ne’ebé sensitivu”, hateten Bispo iha knua DIT Aimeti laran ohin, hafoin misa agradesimentu DIT nian.

Edukasaun nu’udar dalan ida atu transforma instituisaun sai ambiente família nian. “Education is matter of heart ka edukasaun nu’udar elementu ida husi fuan”, reforsa bispu salezianu ne’e.

Edukasaun bele transforma nu’udar família. “Iha família mak bele haburas matenek, haburas buat ne’ebé transmite siénsia no koñesimentu hotu tuir mehi no hakarak”, akresenta.

Reverendísimu Bispo Dioseze Dili sita hanoin Dom Bosco nian hodi hateten bainhira ko’alia kona-ba edukasaun liga nafatin ho profesionalidade, etos edukativu ho nia espiritualidade rasik.

Nune’e atividade ne’ebé integrada konstitui forsa ida atu bele realiza misaun edukativa, husi ne’e oferese kualidade edukasaun.

“Nune’e mós husik hela empeñu konkretu ba edukadór nomós atividade edukativa bele sai mós fatin ida atu aprofunda liutan edukadór sira-nia espiritualidade”, hakotu.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here