Regra Investimentu. Foto Google.

DILI, (TATOLI) – Lei investimentu Fundu Petrolíferu la-permite atu investe iha merkadu finanseiru doméstika tanba dezeñu fundu mina-rai koko atu hadook-án husi investimentu osan ne’ebé boot iha merkadu ki’ik.

“Se ita foti hotu osan ne’ebá mai investe hotu iha Timór karik fó retornu ne’ebé mak di’ak, ba ami-nia pontudevista no stakeholder sira-nia pontudevista sé investimentu finanseiru ho kondisaun finanseiru iha Timór hanesan ne’e mak ita investe hotu iha ne’e bele mós dudu inflasaun sa’e maka’as”, informa Diretór Ezekutivu Jestaun Fundu Petróleu, Banku Sentrál Timor-Leste (BSTL), Venâncio Alves Maria, ohin.

Tanba ne’e mak investimentu finanseiru halo iha estranjeiru no investimentu doméstika halo liuhusi  Orsamentu Jerál Estadu (OJE).

“Karik aban-bainrua iha kondisaun, ita konsidera atu investe doméstikamente ida ne’e desizaun haree aban-bainrua ninian no ita haree mós ba kondisaun merkadu ita-nian liuliu merkadu finanseiru. Tanba investe doméstika ne’e signifika karik Governu fa’an surat berharga, ita bá sosa, karik kompañia sira fa’an instrumentu ita sosa, ita iha kondisaun atu halo ida ne’e ka la’e?”, Venâncio hatete ida ne’e iha Avenida Bispo de Madeiros, Dili.

Bainhira Timor-Leste halo ida ne’e produsaun saida, kompañia seluk prodús saida. Situasaun sira ne’e mak presiza haree hotu karik konsidera lori investimentu finanseiru mai doméstika.

Koordenadór Unidade Administrasaun Fundu Petrolíferu, Ministériu Finansa, Filipe Nery Bernardo hatutan tanba lei fundu lapermite atu investe diretamente.

“Ita investe iha rai-laran tuir Orsamentu Jerál ne’e mós krítika maka’as ona tanba orsamentu barak mak sai tanba ita gasta kada tinan”.

Entantu iha lei Fundu nian artigu 14 kona-ba Regra Investimentu permite de’it porsentu 10 husi fundu petrolíferu nian ba seluk (other investments) maibé porsentu ne’e la-utiliza tanba kondisaun Nasaun nian.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here