Prezidente CNE, Alcino Barris. Foto Dokumentasaun Tatoli.

DILI, (TATOLI) – Hafoin Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak dekreta loron eleisaun parlamentár iha 5 maiu, Komisaun Nasionál Eleisaun (Comissao Nacional das Eleiçõe – CNE) hahú loke inskrisaun ba Partidu Polítiku sira atu rejistu tanba sei termina fulan ne’e.

“Xefe Estadu dekreta loron eleisaun, iha loron tuir mai partidu polítiku sira hatama ona inskrisaun kandidatura atu tur iha parlamentu nasionál iha prazu loron 30 nia laran” Prezidente CNE, Acilino Barris hateten ohin iha JL Villa.

Enkuantu, tribunál rekursu notifika ona ParPol hamutuk 31 ba CNE maibé depende ba prossesu inskrisaun ne’ebé mak hahú iha loron 6 maiu.

“Mezmu partidu barak maibé iha loron ne’ebé determinadu mak sira ladauk rejista konsidera sira sei la-konkore iha festa demokrásia”, dehan.

Tuir nia, partidu hotu-hotu iha ambisaun atu konkore iha eleisaun lejislativa maibé tenke ho bareira  pursentu haat, signifika katak ParPol ida atu liu bareira ne’e presiza votu barak atu bele ultra pasa, maibé partidu ne’ebé mak la-konsege liu bareira, nia votu sei la uza no sei la pretense sira ne’ebé hakat liu bareira.

Eleisaun lejislativa sei akontese iha 22 jullu.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here