DILI (TATOLI) – Partidu FRETILIN aprova plataforma eleitorál iha Konferénsia Nasionál ba daruak ho tema “Hamutuk ita bele, ba Timor-Leste nia di’ak liu” ne’ebé hala’o iha salaun Delta Nova Komoro, durante loron rua (7-8 maiu 2017).

Adjuntu Sekretáriu Jerál FRETILIN, José Reis esplika diskute plataforma polítika eleitorál tanba tama eleisaun, konserteza partidu tenke ba ho kompromisu eleitorál ida.

“Apresia no aprova plataforma eleitorál ne’ebé maka partidu prepara”, Reis ba jornalista sira hafoin abertura Segundu Konferénsia Nasionál, sábadu.

Nia esklarese sei laiha mudansa pozisaun ruma iha konferénsia refere tanba sira prevé klaru ona situasaun sira hanesan ne’e iha estatutu partidu artigu 72 aliña F (ko’alia kona-ba prezidente partidu) no 73 aliña K (ko’alia kona-ba sekretáriu jerál).

Informa mos katak, prezidente partidu sé kazu iha impedementu ou aujénsia ruma, sekretáriu jerál partidu maka asume no sé sekretáriu jerál iha impedementu ruma, prezidentw maka asume.

Eis deputadu iha Primeira Lejizlatura ne’e tenik konferénsia nasionál hala’o depende ba ezijénsia iha partidu nia laran.

Kongresu loke diretamente hosi Prezidenti FRETILIN, Francisco Guterres Lú-Olo, kuadrus FRETILIN hosi munisípiu 13 no organizasaun masa rezisténsia ne’ebé durante ne’e afilia ba FRETILIN.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here