Logo USAID

DILI, (TATOLI) – United States Agency International Development (USAID) nia “programa mai munisípiu” ba suku 100 kompostu hosi munisípiu Baucau, Covalima, Ermera, Liquica no Rejiaun Autonomu Enklave Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) hetan susesu boot tanba programa bele atinje pursentu 52 resin.

Xefe Ekipa Counterpart International USAID, Carolyn Tanner informa ba jornalista sira kona-ba kna’ar no responsabilidade membru konsellu suku sira iha Timor-Leste.

“Programa USAID ba munisípiu hanesan projetu pilotu, hahú ona iha tinan haat nia laran no tinan ne’e remata ona, maibé atividade ba 100 suku hetan susesu bazeia ba formasaun no suporta tékniku ne’ebé fó ba membru konsellu suku”, hateten Xefe Ekipa Couterpart International USAID, Carolin Tanner hatete iha Akadiruhun, ohin.

Tuir nia, USAID sai parseria ho Ministériu Administrasaun Estatál (MAE) no apresia tebes tanba sempre apoia nafatin projetu sira iha nia implementasaun to’o agora.

Razaun USAID nia “projetu mai munisípiu” iha suku 100 de’it, Xefe Ekipa Carolyn Tanner esplika projetu pilotu ne’e ba munisípiu haat inklui RAEOA de’itt tanba limitasaun rekursu no presiza haree balansu atu suporta barak liu no nia impaktu sira.

“Ami haree katak rekursu to’o de’it atu suporta ba suku 100 maibé sai hanesan modelu ida ba suku sira seluk atu hetan esperiénsia liuhosi fahe koñesimentu”, dehan nia.

USAID durante ne’e implementa programa sira hanesan asesu ba justisa, haforsa governasaun loáal iha nivél suku no fó fórmasaun ba membru konsellu suku.

Entretantu, membru konsellu suku sira iha entuziasmu partisipa iha programa kapasitasaun no suporta téniku maibé fórmasaun ne’ebé realiza foin dadaun ne’e, USAID konvida ema nai 300 maibé hetan de’it prezensa hosi 63, signifika iha konsellu suku sira iha interese hodi aproveita no kumpre sira nia kna’ar no responsabilidade hodi servi komunidade.

USAID nia projetu mai Munsípiu hetan apoiu jenerozu hosi Povu Amerikanu liuhosi Ajénsia Estadus Unidus ba Dezenvolvimentu Internasionál no implementa hosi Counterpart International ho objetivu atu hametin governasaun local no hasa’e asesu ba justisa.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here