Prezidente Repùblika, Taur Matan Ruak. Foto Tatoli

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak ohin promulga ona alterasaun lei eleitorál ba eleisaun parlamentár 2017.

Lei ne’e apoiu prosesu eleisaun parlamentár ne’ebè sei hala’o iha loron 22 jullu 2017. ʺPrezidente Repúblika promulga ona alterasaun lei eleitorál ba Parlamentu Nasionál atu nune’e eleisaun parlamentár bele la’o ho hakmatek maske sei duvida solusaun balun ne’ebé mak temi iha lei refereʺ, dehan komunikadu ne’ebè Tatoli asesu husi Gabinete Prezidensia Repúblika, ohin.

Artigu ne’ebè nia duvida mak hasai deputadu ida husi ninia kargu bainhira indisiplinàr iha partidu.

ʺIha nia mensajen ba Parlamentu Nasionál hodi akompaña promulgasaun, Prezidente Repúblika dehan katak nia la-konkorda ho opsaun atu hakotu mandatu deputadu sira-nian ne’ebé la-halo tuir regras disiplina partidária, no di’ak liu promove demokrasia nia lala’ok saudavel hodi asegura kontraditóriu nu’udar meius ida atu hetan solusaun hirak ne’ebé di’ak liu ba ita-nia destinu koletivu”, komenta.

Komisaun Nasionál Eleisaun tenke iha ninia poder regulamentàr hodi defende independénsia  iha  supervizaun ba aktu eleitorál durante kampaña.

Maibé ho fiar katak prosesu eleisaun iha fulan-jullu bele la’o hakamatek, livre no justu hodi haburas demokrasia.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here