Foto UNTL

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak hateten atu dezenvolve kualidade edukasaun iha rai laran presiza investe maka’as iha lian Portugés.

Xefe Estadu hato’o iha palestra ba estudante Universidade Nasionál Timor-Lorosa’e (UNTL) ho tema ʺTimor Leste  Que Futuruʺ hodi komemora loron ba lian Portugés no kultura komunidade hosi nasaun ne’ebé ko’alia lian portugés (CPLP iha Muzéu Rezisténsia, ohin.

ʺLingua Portugés hanesan instrumentu ida atu asesu koñesementu tékniku no sientífiku tanba ne’e  nesesariu atu ita domina lian”, dehan.

Estadu konsiente portugués hanesan identidade lian iha prosesu aprendizajen. ʺLian portugués ne’ebé hanorin iha eskola seidauk atinje nível sufisiente atu uza ho kualidade”, tenik tan.

Nia apresia ho UNTL tanba uza lian ne’e iha prosesu aprendizajen, mesmu universitariu balun seidauk hanorin.

“Ha’u hakarak fó parabéns ba UNTL ne’ebé esforsu halo promosaun lian Portugés iha prosesu aprendizajen”.

Atu dezenvolve setór edukasaun, presiza aloka orsamentu boot liu pursentu 10 hosi totál Orsamentu Jerál Estadu kada tinan, enkuantu durante ne’e governu aloka osan ba setór ne’e menus hosi pursentu neen.

Iha fatin hanesan, dekana fakuldade diretu UNTL, Maria Ángela Guterres Viegas Carrascalão hateten mensajen Xefe Estadu sesante hanesan motivasaun ba ema hotu oinsá atu dezenvolve edukasaun ho kualidade.

ʺLian Portugués ita nian, se ita hili ona iha konstituisaun hanesan ita nia lian no tetun hanesan ita nia identidade tanba ne’e tenke dezenvolve”, aumenta.

UNTL sei komemora loron ne’e iha sesta, (5/5).

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here