Ulun boot F-FDTL, Lere Anan Timur bainhira hasoru malu ho Xefe Estadu, Taur Matan Ruak. Foto dokumentasaun mídia Prezidensia Repúblika

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak no Komandante FALINTIL-FDTL, Majór Jenerál Lere Anan Timur, kuarta, (3/5) hahú diskute preparasaun seguransa ba komemorasaun restaurasaun independénsia 20 maiu 2017.

“Ha’u ho Prezidente ami diskute kona-ba preparasaun seguransa, ita iha eventu boot rua ida maka komemorasaun 20 maiu no tomada posse prezidente eleitu no eventu ida seluk maka eleisaun parlamentár mós besik onaʺ, dehan Lere Anan Timur ba jornalista sira hafoin enkontru iha Palasiu Prezidensiál Bairopite.

Hasoru malu ne’e Xefe Estadu husu ba Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) no F-FDTL garante seguransa ba bainaka espesiál ne’ebé sei partisipa eventu rua ne’e.

ʺHoriseik (tersa 2/5) ami rua komandante PNTL, Júlio Hornay ko’alia kona-ba seguransa, tanba ne’e prioridade seguransa númeru primeiru, ita tenke buka oinsá kria estabilidade iha ita nia Nasaun hodi fó imajen ba mundu katak ita foin ukun-án mós iha estabilidadeʺ, tenik.

Relasiona ho eventu ne’e, Komandante F-FDTL apela ba joven atu prevene konflitu iha rai laran.

“Ha’u apela ba joven presiza hadomi ita nia rain, hadomi ita nia matebian sira (eroi sira) hodi asegura pás iha eleisaun parlamentárʺ, apela.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here