Pakote masin ne'ebé prodús husi NPM Industries. Foto NPM Industries.

DILI, (TATOLI) – Kada fulan NMP Industries Limited esporta masin tonelada 24 ba Singapura. Atividade ne’e hahú fulan-fevereiru 2017.

Subhash Mishra, diretór NMP Industries Limited ba TATOLI ohin hatutan esportasaun ho kontainer ida no nia valór husi esporta ne’ebé empreza hetan U$10.000. Empreza refere hetan kontratu ba tinan ida nian depois kontinua.

Atu garante esportasaun la’o nafatin, kompañia daudaun ne’e prepara hela tan masin ho tonelada hanesan atu haruka ba Singapura.

Rezerva masin iha armazein Ulumera-Likisá agora ne’e hamutuk tonelada 3000, husi tonelada ne’e 2000 uza ba merkadu lokál no restu ba esportasaun nian.

Aleinde ne’e Nasaun iha ona masin ne’ebé sufisiente atubele fornese ba populasaun iha rai-laran tomak tanba tinan ida populasaun sira presiza masin tonelada 2000 to’o 2500  no stock ne’ebé daudaun ne’e iha armazein besik 3000.

“Fulan-juñu komesa foti masin husi Laga, Manatutu, Atabae ne’e aumenta tan ami-nia stock. Tinan ne’e ami-nia stock bele sa’e liu ba tonelada 5000”, hatete.

Kona-ba konsumu masin iha rai-laran, NPM Industries loron-loron fa’an masin tonelada neen ka hitu no distribuisaun ba territóriu kuaze tonelada 500 to’o 600.

“Ita-nia folin masin ne’e fa’an baratu pakote ida séntimu ualu, iha dos ida dólar ualu iha pakote 50 mak iha laran”.

Empreza ne’e mós fó serbisu ba timoroan  na’in- 11 iha kompañia no iha Laga besik 200, Manatutu 40, Ulumera 30, Atabae 30 no Manduki 30.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here