Lei Rekuperasaun Ativu Sei Rekolla Reseita ba Estadu

0
117
Prokuradór Jerál Repúblika, José da Costa Ximenes. Foto dokumentasaun Tatoli

DILI, (TATOLI) – Prokuradór Jerál Repúblika (PJR), José Ximenes hateten bainhira Parlamentu Nasionál aprova ona lei rekuperasaun ativu, sei apoiu instituisaun ne’e atu hala’o leilaun ba sasan sira ne’ebé apreende.

“Bainhira lei ne’e aprova sai ona baze legál ba ami atu hala’o lelaun  no venda antisipada ba sasan sira hanesan kombustivel, sigaru  no produtu primeira nesesidade sira seluk tan”, PJR ba Tatoli iha Otél Timor foin lalais.

Tuir prokuradór,  sasan barak maka oras ne’e  estragu no liu prazu tanba laiha baze legál  hodi  leilaun  no fa’an antisipada antes tribunal foti desizaun.

“Ami nia objetivu maka pelumenus tenke monu ba Estadu, kuandu la monu ba Estadu entaun osan ne’e ita prezerva hela hodi fó fila ba na’in”, esplika.

Iha lei ne’e mós ko’alia kona-ba administrasaun ba bens hodi fó atensaun ba sasan sira ne’ebé apreende hanesan kareta no motorizada.

“Kareta no motor barak maka oras ne’e estragu tanba laiha ema atu fó atensaun”, katak tan.

Lei prosedementu kriminál hateten, fó prazu loron 60 atu foti hikas sasan ne’ebé apreende hamutuk motor 30 iha munisípiu Kovalima no Bobonaro inklui kareta.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HUSIK IDA HATÁN