KAK Sei Hasoru Dezafiu

0
227
Logo KAK

DILI, (TATOLI) – Komisaun Anti Korupsaun (KAK) nia vizaun  no misaun mak halo Timor-Leste sai estadu demokrátiku ho kultura rejeisaun korupsaun ida mak forte ba interese no prosperiedade povu nian nomós kombate korupsaun liuhusi dalan prevensaun, edukasaun no investigasaun.

Maske nune’e, durante nia ezisténsia no hala’o serbisu ba kombate korupsaun iha Timor-Leste (TL), instituisaun estadu ne’e sei hasoru dezafiu oioin.

Dezafiu sira ne’e, tuir Adjuntu KAK Área Prevensaun, Rui Pereira dos Santos bainhira halo aprezentasaun ba funsionáriu Sekretáriu Estadu Muller (SEM) iha Salaun Maria Gorete, SEM, Caicoli-Díli, foin lalais ne’e mak ema barak seidauk brani sai sasin ba kazu korupsaun sira.

Seluk mak kazu korupsaun, tama kategoria kazu sira ne’ebé kompleksu no difisil atu hetan prova sira no ladun iha kolaborasaun husi ita-nia populasaun, espesiál ba maluk sira ne’ebé hatene kazu korupsaun, maibé tauk atu hatoo keixa ba instituisaun sira hanesan KAK no MP (Ministériu Públiku).

Tuir mai, Instituisaun Estadu sira nia ema barak mak ladun koopera atu fornese dadus/dokumentu sira ne’ebé ligadu ho krime korrupsaun, KAK rasik sei infrenta difikuldade balun liga ho ekipamentus informatika ne’ebé bele tulun investigadór sira atu deteta autór ba krime korupsaun.

Nune’e mós, legislasaun balun presiza halo alterasaun liliu Kódigu Penál (KP) no Kódigu Prosesu Penál (KPP).

Inklui, lei KAK nian ne’ebé pendente hela iha PN (Parlamentu Nasionál), karik iha VII legislatura mai tau iha prioridade/kaduka ona, maibé bele inisia fila fali husi deputadu sira ne’ebé sai proponente.

Kona-ba atu halakon korupsaun, Adjuntu Rui Pereira dos Santos esplika katak korupsaun nunka atu bele hamoos ka halo lakon, maibé presiza esforsu atu hamenus ka redus/minimiza, atu nunee OJE (Orsamentu Jerál Estadu) bele utiliza ho didi’ak atu dezenvolve ita-nia rain no povu atu ba moris diak.

Instituisaun estadu sira tenke halo jestaun ne’ebé di’ak ba OJE bazeia ba PAA (Planu Asaun Anuál). “Labele muda item orsamentu tuir ita-nia hakarak, satan besik fim do ano osan gasta arbiru de’it, inventa programa latuir PAA,” nia apela.

Tanba tuir nia, alende iha KAK dadaun ne’e mós iha Tribunal de Contas (TC) hodi halo audit no fiskaliza gastu sira ne’ebé instituisaun estadu sira iha liga ho OJE.

Osan ne’ebé gasta la tuir lei no regulamentu sira, TC sei notifika responsável sira no ikus liu sei devolve fila fali osan sira ne’ebé gasta la tuir lei no regulamentu sira.

Karik iha indisus krime, sei haruka ba PGR (Procurador Geral da Repúblika) atu prosesa tuir kompeténsia ne’ebé sira iha.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HUSIK IDA HATÁN