Inan-aman Rekomenda Governu Keta Abandona Estudante

0
125
Inan-aman no família husi bolseiru sira. Foto: Media FDCH

DILI, (TATOLI) – TPA (Teste Potencial Academic) ne’ebé hala’o direta husi Universidade Udayana (UNUD), Bali no Institut Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonézia hetan ona fini estudante na’in 52 hodi ba hala’o estudu iha ensinu superiór rua ne’e nu’udar bolseiru.

Tanba ne’e, governu nu’udar na’in ba bolsa despede ona bolseiru veteranu no kombatente nasionál nia oan hirak ne’e iha salaun Ministériu Defeza, Fatuhada foin lalais ne’e sei dezloka ba Indonézia.

Nelson Ximenes nu’udar aman ida husi bolseiru ida rekomenda ba governu katak futuru, bainhira bolseiru nomós estudante timoroan sira susesu governu keta abandona.

“Keta husik mai la’o hamutuk fali ho ami depois penganguran (dezempregu)”, akresenta.

Eskola barak, produz graduadu mós barak. “Tanba dalabarak ita-nia eskola aumenta ba bebeik, dezempregu bebeik. Entaun bebeik ba bebeik, bainhira loos?”, husu.

Kompara ba tempu luta, veteranu ne’e haktuir katak iha tempu luta la iha ema ida mak kapasita. “Uluk luta la iha ema ida atu kapasita ami, mate saugate de’it. Fakar ruin no raan iha fatin-fatin, la iha ema ida ajuda ami”, nia hanoin hikas.

Tanba ne’e, nu’udar aman ida, nu’udar mós veteranu husu mós ba oan sira estuda didi’ak nune’e bele dezenvolve Timor-Leste. “Dezenvolvimentu iha jerasaun foun nia liman”, akresenta.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HUSIK IDA HATÁN