Enkontru Konsellu Ministru ohin. Foto GPM

DILI, (TATOLI) – Konsellu Ministru ohin aprova akordu isenção (liberta ema hosi obrigasaun) vistu Timor-Leste ba Reinu Tailándia.

“Ohin Konsellu Ministru aprova tan akordu isenção vistu ho Reinu Tailándia ba pasaporte diplomátiku no servisu”, dehan Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun, Hernani Coelho ba jornalista sira iha Palásiu Governu, tersa, (25/4).

Akordu ne’e sei fasilita diplomata no funsionariu timoroan. “Implementasaun sei asina bainhira ha’u nia kolega Ministru Negosiu Estranjeiru Tailándia mai partisipa serimonia tomada pose Prezidente foun iha loron 20 iha Dili”, informa.

Xefe diplomata Tailándia, Don Pramudwinai sei vizita Timor durante loron rua, hahú 19 to’o 20 maiu 2017.

“Governu ninia mandatu ita konsege implementa isenção de vistu iha nasaun 31”, informa tan. TL implementa ona akordu livre vistu ho nasaun sira iha rejiaun Ázia, Europa, Áfrika no seluktan provolta nasaun 80.

ASEAN, falta de’it iha Vietname no Mianmar sei asina iha tinan ne’e, enkuantu seluk implementa ona.

Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosiál, Nelio Isaac Sarmento hateten enkontru KM aprova mos prosesu konkorsu ba kompañia hodi fornese kombustivel ba sentrál eletrika Hera no Betanu.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here