Prezidente Tribunál Rekursu, Guilhermino da Silva. Foto sapo TL

DILI, (TATOLI) – Relasiona ho saúde, Prezidente Tribunál Rekursu, Guilhermino da Silva hato’o ona ninia karta rejignasaun ba Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak.

“Prezidente konvoka governu hodi informa kona-ba Prezidente Tribunál Rekursu aprezenta ninia karta rejigna-án hosi ninia funsaun”, Xefe Governu ba jornalista sira, segunda, (24/4) hafoin enkontru urjente ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál Bairo-Pite.

Tuir planu, semana  ne’e Prezidente Taur Matan Ruak sei halo nomeasaun hodi troka Guilhermino da Silva.

Hasoru malu ne’e, Prezidente husu ba órgaun ezekutivu atu hanaruk mandatu Prokuradór Jerál Repúblika, José da Costa Ximenes, tanba mandatu tinan rua remata ona. Maibé, Xefe Governu sujere hili PJR foun.

“Governu hato’o verbalmente ba Prezidente katak di’ak liu husik Prezidente foun maka  nomeia Prokuradór foun, tanba tuir konstituisaun antes Prezidente nomeia PJR tenke rona mós Governu”, tenik lidér governu.

Hodi hatutan, seidauk simu lista nomeasaun ba kargu Prezidente TR hosi PR durante diskusaun.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here