Eleitor ida tau hela tinta ba nia liman fuan hafoin vota iah Eleisaun Prezidensial 20 Marsu 2017. Photo: TATOLI / Antonio Goncalves

Dili (TATOLI) – Primeiru Ministru, Rui Maria de Araujo hateten, servisu estadu iha responsabilidade hodi kria kondisaun hotu-hotu atu sidadaun bele ezerse direitu votu iha eleisaun lejislativa (parlamentár).

“Esforsu tomak hosi estadu importante ba partisipasaun eleitór iha eleisaun parlamentár kona-ba atualizasaun baze dadus,” dehan PM, Rui Maria de Araujo iha Administrasaun Autoridade Munisipal Dili foin lalais.

Tuir Xefe Governu, sidadaun ne’ebé tama ona ho idade 17 no balun durante ladauk atualiza tenke hakat ba Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) atu bele atauliza, nune’e bele partisipa iha festa demokrásia.

“Esforsu tomak bele dignifika di’ak liu tan demokrásia iha Timor-Leste no haburas liu tan partisipasaun síviku ba sidadaun hotu,” dehan Xefe Governu.

Sidadaun hotu-hotu iha obrigasaun atu halo resensiamentu no atualizasaun baze dadus maibé atu ba tuir eleisaun ne’e direitu no konsiénsia eme ida-idak nian.

Nune’e mós, papél autoridade munisipál importante atu mobiliza komunidade no fo esklaresimentu kona-ba aktu eleitorál atu bele garante partisipasaun sidadaun iha eleisaun parlamentár.

Kuandu sidadaun sira hakarak muda fatin tenke ba resensia iha fatin ne’ebé hela ba tanba lei la permite atu eleitór vota iha fatin ne’ebé de’it.

Resensiamentu no atualizasaun baze dadus hahú iha 8 Abril to’o 26 Maiu, entretantu eleisaun lejislativa sei akontese iha 8 Jullu.

Jornalista: Zezito Silva / Editor: Gantry Meilana

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here